Miško pirkimo sutarties šablonas

STATAUS MIŠKO PIRKIMO SUTARTIS Nr. ST ..............

2014 m. .................. mėn. ........ d.
Vilnius

1. Susitariančios šalys.

Miško savininkas Vardas Pavardė, a.k. 00000000000, .....paso duomenys..., ...adresas........, (toliau sutartyje Savininkas) ir UAB „Marsemus“, įmonės kodas 225455310, adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, atstovaujamas .................................................., (toliau sutartyje Pirkėjas), sudaro šią sutartį.

2. Sutarties objektas.

2.1. Savininkas jam priklausančioje miško valdoje, esančioje ..........adresas.....   kadastrinis Nr. .......................    ......................k.v., parduoda Pirkėjui 

Kvartalas Sklypas Kirtimų rūšis Plotas
....... ........... ............................... ..............
biržę, esančią ....................... miškų urėdijos,  ...................... girininkijoje išsikirtimui. Leidimo Nr. ...........

3. Sutarties kainos.

3.1. Sortimentų kainos: Priedas Nr.1
3.2. Nenumatytos papildomos išlaidos derinamos su Savininku ir susitarimo raštas pridedamas prie sutarties.

4. Darbų atlikimo terminai.

4.1. Darbai pradedami po sutarties pasirašymo, kai gaunami visi leidimai darbams atlikti.
4.2. Darbai turi būti atlikti iki ....................................
4.3. Jei ne dėl Pirkėjo kaltės  atsiranda būtinybė keisti darbų atlikimo terminus, tai įforminama raštišku šalių susitarimu.

5. Atsiskaitymai.

5.1. Atsiskaitymai vykdomi atlikus darbus ir pasirašius medienos priėmimo aktą, kuris surašomas kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 15 d. Aktas sudaromas, jeigu iš biržės buvo išvežta bent vienas kubinis metras medienos.
5.2. Savininkui išmokama suma apskaičiuojama remiantis medienos priėmimo akte surašytais medienos kiekiais pagal sortimentus ir sutartyje nurodytomis tų sortimentų kainomis.
5.3. Pirkėjas sumoka Savininkui už parduotą medieną per 30 dienų nuo medienos priėmimo akto pasirašymo.
5.4. Pirkėjas, vadovaujantis LR Finansų ministerijos gyventojų pajamų mokesčių įstatymu, 15 % gyventojų pajamų mokesčio nuo išmokamos sumos perveda į VMI sąskaitą pagal savininko gyvenamąją vietą.
5.5. Savininkui priklausantys pinigai už parduotą medieną pervedami į Vardas Pavardė a/s LT.........................................., esančią ...............................................

6. Šalių įsipareigojimai.

6.1. Savininkas įsipareigoja:
•    Pateikti Pirkėjui miško valdos nuosavybę patvirtinančius dokumentų kopijas (žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pažymėjimą, valdos planą).
•    Pateikti galiojantį valdos individualų ar bendrąjį miškotvarkos projektą (jei toks yra).
•    Pranešti apie pasikeitusius valdos savininkus, bei atsiradusius valdoje miško naudojimo apribojimus.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja:
•    Nustatytu laiku pradėti, atlikti ir užbaigti sutartyje numatytus atlikti kirtimus ir sutvarkyti iškirstą biržę pagal reikalavimus.
•    Vykdyti darbus savo jėgomis arba sudaryti sutartis su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis.
•    Užtikrinti visų atliekamų darbų kokybę.
•    Atlikti gaminamos ir parduodamos medienos produkcijos matavimus ir vesti apskaitą.
•    Savininkui dalyvaujant sumatuoti ištrauktos medienos kiekį.
•    Statų mišką nupirkti iš Savininko šioje sutartyje nustatytomis sortimentų kainomis.
6.3. Nė viena šios sutarties šalių neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jei tas neįvykdymas bus pasekmė nenumatytų aplinkybių (force-majeure), kurios apima:
•    Įvykį ar aplinkybę arba įvykių bei aplinkybių seką, kurių sutarties šalys(is) negali kontroliuoti ir kurie gali turėti įtakos jų prisiimtų įsipareigojimų nevykdymu arba delsimu juos vykdyti;
•    gaisrą, sprogimą, potvynį, audras, uraganus ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas;
•    vyriausybės ar valdžios veiksmus;
6.4. Pirkėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiklą valdoje.

7. Sutarties galiojimas.

7.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki atliekami visi darbai ir visiškai atsiskaitoma.
7.2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Po vieną egzempliorių kiekvienai susitariančiai šaliai.
7.3. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, įspėjus kitą šalį ne vėliau, kaip prieš vieną mėnesį.

8. Ginčų sprendimas.

8.1. Ginčai dėl sutarties sąlygų vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. 
8.2. Neišsprendus ginčo abipusiu susitarimu, jie nagrinėjami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9. Kitos sąlygos.

9.1. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku susitarimu.
9.2. Vykdant šią sutartį vadovaujamasi Miškų įstatymu, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais, Miškų priešgaisrinėmis taisyklėmis, Miškų sanitarinės apsaugos taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei miškotvarkos projektu.

10. Šalių rekvizitai.