Parduodama apvali mediena

UAB "Marsemus" parduoda įvairių medžių rūšių rąstus, popiermedžius, tarinius rąstelius, malkas. Bendrovė gerbia ir saugo savo gerą vardą, todėl parduoda tik teisėtais būdais įgytą ir paruoštą žaliavą.

Parduodama apvali mediena

Mums svarbūs Jūsų pereikiai ir lūkesčiai, todėl esame pasirengę pristatyti medieną pagal Jūsų reikalavimus:

 • talpą,
 • laikotarpį,
 • matmenis,
 • kokybę,
 • klasę,
 • medienos rūšis.

Susisiekite su mumis ir įsitikinsite, kad mes esame patikimas verslo partneris.

Mūsų šūkis: "Marsemus" - patikimas miško partneris, kuris žino miško vertę!

 

Kaip nustatyti medienos bei miško kainas?

 

 

Privatūs miškai gali būti laisvai perkami ir parduodami. Tiek pardavėjui, tiek pirkėjui iškyla klausimas, kokia yra miško kaina? Galutinė kaina nustatoma susitariant sandorio dalyviams. Sutartinę kainą lemia daug veiksnių: medienos sortimentų kainos, medienos ruošos išlaidos, paskolų procentai, ribojimai teisės aktuose, sandorio dalyvių ekonominis išprusimas, sąžiningumas ir pan. Kiekvienu atveju galima atlikti ekonominę analizę, padedančią susiorientuoti miško kainodaroje.

 

Tinkamiausia privačių miškų vertinimui būtų medienos nenukirsto miško rinkos kaina. Tačiau jokios šių kainų statistikos Lietuvoje nėra. Yra Aplinkos ministro patvirtintos (1998 m.) nenukirsto valstybinio miško kainos, kurios, keičiantis apvalios medienos pardavimo rinkos kainoms, periodiškai indeksuojamos. 2012 m. rugpjūčio 13 d. indeksuotos ir įsigaliojusios nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. kainos pateiktos 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Nenukirsto valstybinio miško kainos, Lt/m³(2012-08-03)

 Šios kainos yra sumažintos. Nenukirsto miško kaina yra gaunama iš apvalios medienos kainos atėmus medienos ruošos ir pardavimo išlaidas. 2010 m. vidutinės rangovų kainos miškų urėdijose buvo 41,3 Lt/m³, vidutinės medienos pardavimo išlaidos – 3,5 Lt/m³. 2012 m. liepos mėnesį stambūs pjautinieji rąstai vidutiniškai kainavo apie 209 Lt/m³. Iš šios kainos atėmę medienos ruošos ir pardavimo išlaidas (45 Lt/m³), gauname pušies stambios medienos nenukirsto miško kainą – 164 Lt/m³ arba beveik 40 proc. didesnę nei patvirtinta (118 Lt/m³). Beržinės malkos liepos mėnesį miškų urėdijose buvo parduotos vidutiniškai po 102 Lt už m³. Jų nenukirsto miško kaina turėtų būti 57 Lt/m³, o patvirtinta 14 Lt/m³. Panaši situacija yra ir su kitais sortimentais.

Privačių miškų vertinimui šiuo metu tinkamiausios yra apvalios medienos rinkos kainos. Jos kas mėnesį yra skelbiamos internete. Čia galima sužinoti įvairios kokybės medienos rinkos kainas ir sekti jų dinamiką. Lietuvoje yra apvalios medienos kainų didėjimo tendencija (1 pav.).

1 pav. Apvaliosios medienos pardavimo vidutinė kaina miškų urėdijose

Nuo 1995 m. iki 2011 m. apvalios medienos vidutinės kainos padidėjo 1,8 karto. Miško savininkui naudingiausia yra parduoti medieną ar mišką, kai medienos kaina yra didžiausia. Jos sumažėjimo periodais  galima ir palaukti. Miškuose priaugs medienos ir dar padidės kainos.

Kitas svarbus miškų ekonominio vertinimo veiksnys yra medienos ruošos išlaidos. Jų rinkos kaina formuojasi rangovams ruošiant medieną valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Rangovų paslaugų  vidutinės kainos miškų urėdijose 2011 m. buvo 41,3 Lt/m³. Detalesniems skaičiavimams medienos ruošos išlaidas reikėtų diferencijuoti pagal jas lemiančius veiksnius: technologijos, vidutinis stiebo tūris, medžių rūšis, kirtimo būdas, darbo sąlygos, ištraukimo atstumas. Medienos ar miško pardavimo pajamoms įtakos turi ir mokesčiai. Gyventojams taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas su 8000 Lt neapmokestinama suma.

Galimi įvairūs miško pirkimo ir pardavimo variantai: kertami medžiai, miško sklypas, miško valda.

Kertamų medžių vertinimas

 1. Nustatoma kertamų medžių (brandžių medynų kirtimas, medynų ugdymo bei sanitariniai kirtimai) likvidinis tūris ir jo sortimentinė struktūra. Ji gali būti nustatoma keliais būdais. Pirma, pagal pirkėjo (medienos ruošėjo) pagamintos produkcijos duomenis. Šiuo atveju, nustatomi sortimentų (rąstai, popiermedžiai, malkos ir kt.) tūriai. Antra, išmatuojant kertamus medžius ir pagal medžių tūrio struktūros lenteles nustatant sortimentų grupių (stambi, vidutinė, smulki padarinė, malkos) tūrius.
 2. Pagal miškų urėdijų prekybos mediena informaciją nustatomos medienos sortimentų ar jų grupių vidutinės apvalios medienos kainos.
 3. Pagal kertamų medžių sortimentinę struktūrą ir apvalios medienos kainas apskaičiuojama parduodamos medienos tūrio vidutinė kaina.
 4. Nustatomos kertamų medžių medienos ruošos ir pardavimo vidutinės išlaidos.
 5. Apskaičiuojama vidutinė kertamų medžių nenukirsto miško kaina iš 3 p. atimant 4 p.
 6. Įvertinamas kertamas tūris (1 p.), jį sudauginant iš 5 p. kainos.

Pavyzdys

Iškirtus brandaus pušyno hektarą arba išmatavus kertamus medžius nustatyta, kad paruošta arba galima paruošti 271 m³ likvidinės medienos. Tai atitinka privačių ir rezervuotų privatizavimui IV grupės miškų vidutinį brandų pušyną (VMA, 2012-01-01). Medienos sortimentai įvertinti 2012 m. pirmo  pusmečio (sausio–liepos mėn.) apvalios medienos vidutinėmis kainomis (2 lentelė).

2 lentelė. Brandaus pušyno įvertinimas pagal medienos sortimentus

Iš paruoštos medienos vidutinės kainos (188 Lt/m³) atėmus medienos ruošos ir pardavimo išlaidas (45 Lt/m³) gaunama iškirstų medžių vidutinė nenukirsto miško kaina – 143 Lt/m³. Medyno tūrio nenukirsto miško kaina – 38753 Lt/ha.

Miško sklypo vertinimas

Tarptautiniame apskaitos standarte IAS-41 (Žemės ūkis) nurodoma, kad biologinis turtas turėtų būti vertinamas teisinga verte (fair value). Jei egzistuoja biologinio turto aktyvi rinka, tai šios rinkos turto kaina parodo jos teisingą (tikrąją) vertę. Kai su rinkomis susiję kainos neegzistuoja, skaičiuojama laukiamų turto naudojimo grynųjų piniginių srautų dabartinė vertė, diskontuojant pagal dabartinių rinkų sąlygotas diskonto normas.

Lietuvoje miško pirkimo bei pardavimo sandorių kainos fiksuojamos Valstybės registro įmonėje. Tačiau perkant bei parduodant mišką deklaruojamos kainos, siekiant išvengti mokesčių, gali būti sumažintos. Vidutinė miško kaina 2005–2010 m. buvo 3,6–8,3 tūkst. Lt/ha. Neseniai prasidėję valstybinių miškų aukcionai dėl ilgo atsiskaitymo už nupirktą mišką laikotarpio (15 metų) padidino miškų rinkos kainas. Tad, diskontuotų grynųjų pinigų srautų skaičiavimas yra bene vienintelis būdas bandyti nustatyti teisingą miško vertę. Miško vertinimo šiuo metodu bendra schema yra tokia:

 1. Prognozuojamos pajamos iš vertinamo miško sklypo iki medyno kirtimo amžiaus. Jos diskontuojamos ir susumuojamos.
 2. Prognozuojamos išlaidos vertinamame miško sklype iki medyno kirtimom amžiaus. Jos diskontuojamos ir susumuojamos.
 3. Iš 1 p. atimant 2 p. apskaičiuojamos grynosios diskontuotos pajamos.
 4. Prognozuojamos kitos kirtimų apyvartos pajamos iš vertinamo miško sklypo. Jos diskontuojamos ir susumuojamos.
 5. Prognozuojamos kitos kirtimų apyvartos išlaidos vertinamame miško sklype. Jos diskontuojamos ir susumuojamos.
 6. Iš 4 p. atimant 5 p. apskaičiuojamos kitos kirtimų apyvartos grynosios diskontuotos pajamos.
 7. Darant prielaidą, kad kitų kirtimo apyvartų pajamos ir išlaidos bus vienodos, apskaičiuojamos jų grynosios pajamos 6 p. dauginant iš 1,0pT/1,0pT-1. Čia: T – kirtimų apyvarta metais, p – palūkanų norma.
 8. Miško sklypo vertė bus lygi 3 ir 7 punktų sumai.

Medyno su žeme vertė gali būti apskaičiuojama pagal supaprastintą formulę (neatsižvelgiant į medynų ugdymą bei sanitarinius kirtimus ir atkuriant tos pačios medžių rūšies medynus):

čia: Mž – medyno su žeme vertė
AT – pajamų, gautų iškirtus T amžiaus brandų medyną, vertė nenukirsto miško kainomis;
T – kirtimo apyvarta (metais);
C – miško atkūrimo išlaidos;
V – metinės administracinės ir valdymo išlaidos;
p – metinė palūkanų norma;
t – vertinamo medyno amžius.

Jei vertinamas brandus medynas su žeme, tai nustatoma jo tūrio vertė pagal kertamų medžių vertinimo metodiką. Jei vertinamas nebrandus medynas, tai prognozuojama jo tūrio vertė kirtimo amžiuje. 4-oje lentelėje įvertinti privačių ir rezervuotų privatizavimui miškų brandžių medynų vidutiniai tūriai nenukirsto miško kainomis. Pagal brandžių medynų tūrio įvertinimą AT (4 lentelė), miško atkūrimo išlaidas C (Riepšas, Laurinavičius, 2009) medynų kirtimo amžius T: P, U – 100 m.; E – 70; B, J – 60; D – 40; Bt – 30 metų, administracines valdymo išlaidas V – 29,2 Lt/ha (miškų urėdijų 2011 metų vidurkis) ir palūkanų normą p=3 proc. 5 lentelėje įvertinti pagrindinių medžių rūšių brandūs medynai su žeme, o 6 lentelėje – įvairaus amžiaus pušynai su žeme.

4 lentelėBrandžių medynų tūrio įvertinimas nenukirsto miško kainomis

* IV gr. brandūs medynai privačiuose ir rezervuotuose privatizavimui miškuose (VMA, 2012-01-01).

** pagal „Lietuvos brandžių valstybinės reikšmės miškų brandžių medynų sortimentinė struktūra, 2008” ir 2012 m. I pusmečio kainą.

*** įskaitant mokesčius (15 proc.) ir miško atkūrimo išlaidas.

 5 lentelė. Brandžių medynų su žeme įvertinimas, Lt/ha

 6 lentelė. Įvairaus amžiaus pušynų su žeme vertinimas, Lt/ha

Komentaras

Populiariausių medžių rūšių (P, E, B, J) brandžių medynų vidutinės nenukirsto miško kainos yra beveik vienodos (140–150 Lt/m³). Jos apskaičiuotos vidutiniams privačių miškų brandiems medynams ir pagal valstybinių miškų 2012 m. pirmo pusmečio apvalios medienos kainas. Konkretiems medynams bei keičiantis apvalios medienos rinkos kainoms šios nukirsto miško kainos gali būti didesnės ar mažesnės. Svarbu konsultuoti privačių miškų savininkus taip, kad jie parduodami medieną kirtimui, žinotų kertamą tūrį, jo sortimentinę struktūrą, apvalios medienos sortimentų bei medienos ruošos kainas. Būtinas kertamo tūrio nustatymas matuojant medžius ar paruoštą medieną.

Parduodant brandų medyną su žeme, jo kaina gali būti mažesnė nei parduodant tik medieną, nes mišką atkurti jau teks pirkėjui. Miško savininkui vertėtų skirti iš gautos už parduotą medieną sumos reikalingas lėšas miško atkūrimui ir taip išsaugoti miško nuosavybę. Miško turėjimas, netgi nesitikint artimiausiu metu iš jo ekonominės naudos, jau yra vertybė.

Vertinant medynus su žeme pagal pateiktą formulę, daroma prielaida, kad iškirtus brandų medyną, bus atkuriama ta pati medžių rūšis. Jei, pavyzdžiui,  iškirtus brandų baltalksnyną ar drebulyną būtų privaloma atkurti eglyną, šio miško vertė pasikeistų.

Be to, vertinant įvairaus amžiaus medynus, čia neatsižvelgta į tarpinį miško naudojimą. Jeigu viduramžiame ar pribręstančiame medyne galimi retinimai ar einamieji bei sanitariniai kirtimai, tokio miško vertę reikėtų didinti, atsižvelgiant į galimas papildomas pajamas.

 Informacija – iš Lietuvos miško savininkų asociacijos svetainės.