Miškų valymas

Miškų valymas

Profesionali UAB "Marsemus" komanda padės sutvarkyti, atkurti, išvalyti Jūsų privatų mišką.

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai reglamentuoja šių miškų tvarkymą, naudojimą, atkūrimą, apsaugą bei nustato privačių miškų savininkų teises ir pareigas. Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektą, tačiau dalį kompleksinės miškų ūkio veiklos pagal teisės aktus miškų savininkai gali vykdyti ir neturėdami minėto projekto.

 

 

Miškų ūkio organizavimo tvarką privačiuose miškuose, kuriems miškotvarkos projektai dar neparengti, ir tuose, kurių grąžinimas savininkams, vykdant žemės reformą, galutinai teisiškai neįformintas, nustato Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašas, aplinkos ministro patvirtintas 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-569 (Žin., 2004, Nr. 166-6081), ir Privatizuojamų miškų kirtimo tvarka, aplinkos ministro patvirtinta 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 219 (Žin., 2002, Nr. 49-1909). Jeigu nėra miškotvarkos projekto, privačiose valdose draudžiami pagrindiniai kirtimai, išskyrus:

  • III–IV miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 proc. ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, plynus ar neplynus kirtimus;
  • III–IV miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą neplynais kirtimais;
  • kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto;
  • privačiuose III–IV miškų grupių miškuose miškų savininkams, remontuojantiems, rekonstruojantiems jiems nuosavybės teise priklausančius pastatus ir statantiems pastatus pagal jų užsakymu parengtus ir pateiktus statybos projektus ir statybos leidimus, kai tokie leidimai privalomi, laikantis Medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 118 (Žin., 2002, Nr. 31-1173; 2007, Nr. 137-5622), gali būti leidžiami pagrindiniai (plyni ir neplyni) kirtimai.

Kirtimams reikia leidimo

Nors nemažai darbų miškų savininkai savo valdoje gali atlikti ir neturėdami miškotvarkos projekto, būtina žinoti, kad dažniausiai miške pjauti žalius medžius galima tik turint tam išduotą regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) leidimą. Leidimai kirsti mišką privalomi atliekant visus kirtimus, išskyrus šviesinimo ir valymo (jaunuolynuose iki 20 metų), rinktinius sanitarinius, kai iškertami tik sausuoliai ir vėjavartos, bei kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (1,5 metro į savo miško valdos pusę).

Miškotvarkos projekto nereikalaujama bei leidimas kirsti mišką neprivalomas ir vykdant šiuos kirtimus:

  • atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertamos tik vėjalaužos;
  • baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių neplynus kirtimus III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;
  • neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš 1 ha išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
  • plynuosius sanitarinius kirtimus stichinių nelaimių miškuose atvejais;
  • retinimo ir einamuosius kirtimus.

Pastaraisiais atvejais privačių miškų savininkai, norėdami kirsti mišką, privalo parašyti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką ir jį pateikti arba prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo miško kirtimo išsiųsti registruotu laišku RAAD arba jo agentūrai, kurios kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai.

Gavę RAAD arba jo agentūros raštą dėl miško kirtimo suderinimo ar per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie ketinimą kirsti mišką išsiuntimo arba įteikimo negavę neigiamo atsakymo, privačių miškų savininkai gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus miško kirtimus.

Kada negalima kirsti

Aplinkos ministro patvirtintose miško kirtimo taisyklėse įteisintas draudimas vykdyti ugdomuosius miško kirtimus pavasarį ir vasarą: miško šviesinimo – nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimo ir einamuosius miško kirtimus – nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 dienos.

Yra ir kitais aktais nustatytų įvairiausių kirtimų apribojimų. Daug jų saugomose teritorijose, kurios Lietuvoje apima trečdalį miškų. Visus trumpai išvardinti vargu ar įmanoma. Jei turite  klausimų ar norite išsiaiškinti konkrečią situaciją vietoje, visada kreipkitės į miškininkystės specialistus.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos info.