Kaip išsirinkti malkas

Tin­ka­miau­sios ir be­ne daž­niau­siai nau­do­ja­mos ber­žo mal­kos, nors ne pra­stes­nis yra ir juo­dalks­nis. Jis tin­ka ir na­mams žie­mą šil­dy­ti. Šaš­ly­kams kep­ti ga­li­ma nau­do­ti ir uo­sį, ta­čiau aš jo ne­re­ko­men­duo­čiau, nes grei­čiau su­degs pa­ti šaš­ly­ki­nė.

Ko­kios – kait­riau­sios?

Yra trys mal­kų kait­ru­mo gru­pės. Pir­ma­jai, aukš­čiau­siai, pri­ski­ria­mas ąžuo­las, ber­žas, uo­sis ir ki­ti kie­tie­ji la­puo­čiai (guo­ba, skrob­las, vinkš­na). Ant­ro­ji kait­ru­mo gru­pė – juo­dalks­nis, pu­šis, blin­dė. Tre­čio­ji – dre­bu­lė, bal­talks­nis, tuo­pa, eg­lė. Šaš­ly­ki­nėms tiks ir ant­ros kait­ru­mo gru­pės me­džiai.

Spyg­liuo­čių mal­kų šaš­ly­kams kep­ti ne­re­ko­men­duo­ja, nes jo­se yra sa­kų, šaš­ly­kų kva­pas bus itin spe­ci­fi­nis. Jau ge­riau – vais­me­džių. O rū­kant mė­są net pa­tar­ti­na įdė­ti obels, ypač kriau­šės, sly­vos, vyš­nios mal­kų. Jos pri­ski­ria­mos aukš­čiau­siai kait­ru­mo gru­pei, be to, mė­sai su­tei­kia iš­skir­ti­nio kva­po. Da­bar daž­nai siau­čiant vėt­roms, lau­žan­čioms vais­me­džių ša­kas ir ver­čian­čioms iš­ti­sus me­džius, jų pa­tar­čiau pa­si­lik­ti mal­koms.

Ko­kio sau­su­mo mal­kų rei­kė­tų?

Kaip il­gai ir kur tu­rė­tų bū­ti džio­vi­na­mas švie­žiai nu­kirs­tas me­dis? Šaš­ly­kams, mė­sai rū­ky­ti ge­riau­sios – kirs­tos ža­lios, ta­čiau ge­rai pa­džio­vin­tos mal­kos, bet ne sau­suo­liai – jų kait­ru­mo neuž­teks mė­sai iš­kep­ti, su­degs ir rei­kia­mų ang­lių ne­gau­si­te.

Ge­riau­siai, kad švie­žiai nu­kirs­tas me­dis bū­tų džio­vi­na­mas po sto­ge­liu. Iš šo­nų mal­kos ga­li bū­ti vė­jo pra­pu­čia­mos, bet svar­biau­sia, kad bū­tų po sto­ge­liu. Jei tos mal­kos skir­tos na­mams šil­dy­ti, taip jos džiū­ti tu­rė­tų apie po­rą me­tų, ta­da jų kait­ru­mas bū­na op­ti­ma­lus. Šaš­ly­kui kep­ti ga­li bū­ti džio­vi­na­mos ir trum­piau. Į pa­sto­gę tu­ri bū­ti ne­ša­mos su­skal­dy­tos, bent po­rą sa­vai­čių pa­džio­vin­tos mal­kos. Pastogė tu­ri bū­ti ge­rai vė­di­na­ma, ypač to rei­kia ber­žui.

Ar įma­no­ma pli­ka aki­mi at­skir­ti ge­rai pra­džiu­vu­sias mal­kas?

Ne. Ga­li­ma mė­gin­ti pa­dau­žy­ti su­skal­dy­tą mal­ką: ge­rai pra­džiu­vu­sios mal­kos gar­sas – skar­des­nis, bet iš tik­rų­jų čia pa­dė­ti ga­li tik spe­cia­lus prie­tai­sas – drėg­no­ma­tis. Ei­li­niam var­to­to­jui jo pirk­ti ne­ver­ta, ge­riau ieš­ko­ti pa­ti­ki­mo mal­kų par­da­vė­jo, ku­ris jį tu­ri.

Ko­kiais ma­to vie­ne­tais ir kaip smul­kin­tas mal­kas ge­riau­sia pirk­ti?

Urė­di­jos jas par­da­vi­nė­ja kiet­met­riais – gry­nais ku­bi­niais met­rais be oro tar­pų. Pir­kė­jas ne­re­tai ap­si­gau­na pirk­da­mas mal­kas prie­ka­bo­mis – ka­la­dė­mis ar su­skal­dy­tas. Pra­de­da krau­ti į mal­ki­nę ir pa­ma­to, kad tu­ri tik pu­sę ža­dė­to mal­kų kie­kio.

Rąs­te­liais par­duo­da­mos ar ka­la­dė­mis su­pjau­tos mal­kos – pi­ges­nės nei skal­dy­tos. Ku­rias rink­tis, pri­klau­so nuo žmo­gaus ga­li­my­bių.

Ar šaš­ly­ki­nėms tin­ka me­džio at­rai­žos iš lentp­jū­vių?

Vis­kas pri­klau­so nuo me­džio rū­šies. Jei lentp­jū­vės tu­ri ber­žo ar juo­dalks­nio ne smul­kių at­rai­žų, o stam­bes­nių at­pjo­vų – ko­dėl gi ne?

Kur ge­riau įsi­gy­ti ne­di­de­lį mal­kų kie­kį?

Mal­kų glė­bį, jei tiek te­rei­kia, ga­li­ma įsi­gy­ti ir de­ga­li­nė­je, ir pre­ky­bos cent­re. Urė­di­jos par­duo­da mal­kas įvai­riais kie­kiais, ta­čiau šios daž­niau­siai bū­na su­pjaus­ty­tos rąs­te­liais, ne­skal­dy­tos. Tai­gi kiek­vie­nas pir­kė­jas tu­ri tei­sę rink­tis.

balsas.lt informacija